CZECH TOURISM TURISTICKÉ REGIONY TR 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TR 13 STŘEDNÍ MORAVA TR 12 JIŽNÍ MORAVA TR 11 VYSOČINA TR 10 VÝCHODNÍ ČECHY TR 09 ČESKÝ RÁJ TR 15 KRKONOŠE TR 08 ČESKÝ SEVER TR 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY TR 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ TR 05 PLZEŇSKO TR 04 ŠUMAVA TR 03 JIŽNÍ ČECHY TR 02 STŘEDNÍ ČECHY TR 01 PRAHA PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
Fulltext
Úterý 16.07.2019
  TOP 20  
  Databanka akcí
 
  KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A SPOTŘEBNÍ VYŽITÍ  
  Sportovní aktivity
Kultura
Zábava
Nákupy
 
  DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A MÍSTOPIS  
  Dopravní dostupnost
Místopis
Přírodní zajímavosti
 
  POZNÁVACÍ CESTOVNÍ RUCH  
  Technická pamětihodnost
Církevní památka
Archeologie
Kultura
Lidová architektura
Hrady a zámky
Městské zajímavosti
Židovské památky
Ostatní
 
  LÁZEŇSTVÍ A WELLNESS  
  Lázně
Wellness
 
  ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU  
  Organizace cestovního ruchu
 
  SPORT  
  Letectví
Zimní sporty
Vodní sporty
Cykloturistika
Pěší turistika
Ostatní
 
  UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, SERVIS NA CESTÁCH  
  Ubytování
Stravování
Gastronomie
Servis na cestách
Mapy
Web kamera
 

Historie Seče

Název obce Seč pochází ze způsobu získávání úrodné půdy kácením lesa a sečením divokých porostů. Název procházel mnoha změnami. Postupně Syez, Syecz, Secž, Sedož, Setsh a poslední Seč. Obec vznikla při vnitřní kolonizaci Železných hor v průběhu 12. a 13. století.
První historická písemná zmínka o Seči je z roku 1318, kde je uvedena jako sídlo vladyky ze Seče (Svenek de Syeze).

1289 - První písemná zmínka o hradu Wichštejnu (Vildštejnu) v držení Hrabiše z Poběnic.
1315 - První zmínka o hradu Oheb.
1350 - Postaven kostelík na hřbitově v Seči sv. Štěpána. Spolu s ním byla postavena i fara a škola, která byla katolickou školou. Zároveň to byly počátky školství v Seči. Na škole vyučoval katolický kněz.
1419 - Po zrušení katolické školy byla škola přemístěna do panské budovy, která stála v místech, co dnes stojí kostel sv. Vavřince.
1449 - Obec Seč přechází do vlastnictví Mikuláše Trčky ml. z Lípy.
1556 - Sečský majetek kupují bratři Albrecht a Václav Robmhapové ze Suché.
1577 - Václav Robmhap vystavěl v Seči dvůr a zámek jako panské sídlo označené v zápisech z roku 1593 jako tvrz - od této doby se zboží ohebské nazývá sečským.
1580 - Zřízen hrdelní soud IV. třídy se dvěma popravními místy. Jedno u kapličky sv. Jiří a druhé na poli zvané U Spravedlnosti.
1583 - Panství koupil Albrecht Brychnar z Brukštejna a v roce 1590 jej předal svému synovi Albrechtovi.
1596 - Panství koupil Karel Záruba z Hustířan a na Radimi.
1610-1620 - Vystaven na náklady Karla Záruby na náměstí kostel sv. Vavřince.
1620 - Záruba před odchodem do exilu v době pobělohorské prodává panství Františku de Couriers, který byl pánem Nasavrcka. Ve 30-ti leté válce dochází k vylidnění obce.
1653 - Je v Seči 38 selských stavení a chalup, z toho 8 pustých.
1660 - Seč známa vybíráním perel z řeky Chrudimky pod Ohebem.
1677 - Seč má pouze 225 obyvatel.
1680 - Na panství nasavrckém řádila epidemie moru, které podlehlo v obci 81 osob.
1701 - Převzal panství nasavrcké Fr. Jos. Schönfeld, který ještě v roce 1701 vymohl pro městečko Seč 6 týdenních trhů v roce. V tomto roce vypuklo na Chrudimsku protifeudální hnutí, kterého se zúčastnili i sečští obyvatelé.
1737 - Jan Adam Aušperk s dcerou Schönfelda Kateřinou vyženil i jeho panství.
1765 - Zrušen hrdelní soud. V letech 1580 - 1765 bylo 31 osob odsouzeno k trestu smrti.
1823 - V Seči pracovala textilní manufaktura, skoro v každé domácnosti byla malá tkalcovská dílna.
1830 - V polovině 19. století zde byla palírna lihu, pivovar a lisovna oleje.
1840 - Vystavěna zděná dvoutřídní škola na místě původní dřevěné jednotřídky, kde po různých dostavbách se učilo až do roku 1953.
1848 - Vytvořena národní garda na pomoc Praze.
1850 - V Seči se narodil profesor Čeněk Strouhal, český fyzik.
1852 - 30.dubna vyhořel zámek a s ním dalších 14 usedlostí.
1853 - 29.listopadu byla Seč povýšena na město se znakem stříbrné lilie v červeném poli a městskou pečetí. Tehdy měla Seč 137 domů a 1100 obyvatel. V tomtéž roce bylo započato se stavbou silnice Seč - Vápenný Podol.
1858-1860 - Postavena nová fara.
1860 - Vybudována nová báň na kostele.
1861 - Založen ochotnický spolek Oheb.
1865 - Ustanoven pěvecký spolek.
1867 - Vznikl hudební soubor.
1869 - Zřízen poštovní úřad, první poštmistrem byl místní starosta Antonín Hájek.
1876 - 20.června bylo započato s výstavbou radního domu.
1878 - Založen Sbor dobrovolných hasičů. Zakladateli byli Václav Hájek, Josef Adam, Bedřich Stárek, Josef Lát ml., Jan Pulkrábek a Josef Lášek. Prvním velitelem byl zvolen lékař Václav Čermák.
1881 - Zakoupen dům a v něm zřízen byt pro lékaře, kterým byl Mudr. Václav Čermák.
1885-1886 - Vystavěna silnice do Kraskova a Žďárce.
1888 - Dokončena přístavba dvou tříd na stávající budově školy, takže se učí již ve čtyřech třídách.
1903 - Na věži kostela sv. Vavřince byly instalovány hodiny.
1909 - Založen spořitelní a záložní spolek Reifeisenka.
1910 - Vznikl rybářský spolek, který pečoval o vodní toky. Ustanovení Okrašlovacího spolku pro Seč a okolí, který se zasloužil o výsadbu alejí podél silnic a cest, úpravu obce a ochranu životního prostředí.
1913 - Na poště v Seči byl instalován telegraf.
1914 - V den vypuknutí 1. sv. války bylo okamžitě zmobilizováno 19 sečských mužů, z nichž 15 položilo své životy na bojištích.
1918 - Četnická stanice od 1.11. má trvale 3 četníky. 28.10. probíhaly v Seči oslavy založení Československé republiky.
1919 - 1.6. založena organizace SOKOL s 65 členy.
1921 - Založena místní lidová knihovna, jejíž základem se stal knižní fond čtenářské besedy.
1922 - Rozparcelován Sečský dvůr, zbytek koupil Václav Mareš.
1924 - Započata stavba Sečské údolní přehrady na řece Chrudimce.
1925 - Na poště zřízen telefon.
1933 - Zrušena osada Podohbí, kde byl mlýn, pila, tírna lnu, dvě hospodářské a dvě obytné budovy. Prostor byl později po dostavbě přehrady zatopen.
1934 - Dokončena stavba přehrady, která je určena k ochraně proti ničivým záplavám. Výška hráze od základu je 42 metrů, délka 165 metrů a šířka 6,8 metru. Přehrada zaplavuje údolí v délce téměř 7 km, u hráze je hloubka asi 35 metrů.
1935 - 13.10. byl na poště v Seči poprvé zapojen telefon.
1938 - 19.8. byl za starostu zvolen Karel Borovec.
1940 - 10.2. byl gestapem zatčen starosta obce K. Borovec - domů se vrátil až v roce 1945. V březnu nastoupil nový starosta Josef Kučera.
1946 - Dokončena výstavba elektrárny Na Plajchu. Voda k turbíně elektrárny je přiváděna 1280 m dlouhým dřevěným potrubím. Začaly práce na výstavbě veřejného osvětlení v obci.
1948 - Ve volbách do MNV byl zvolen předsedou František Spálenský.
1949 - 27.4. byla v Seči založena Pionýrská skupina jako v pořadí stá v ČSR s 35 členy.
1952 - Dostavěna nová školní budova spolu s internátem.
1953 - Vybudována základní kanalizační síť v obci. 1.6. byla provedena měnová reforma. Měnilo se 1:50 Kčs. V obci založeno JZD v čele s předsedou Antonínem Cipryánem. Zřízena malozoologická rezervace při hradu Oheb. Nachází se zde 46 druhů suchozemských skořepatých plžů.
1954 - 1.1. zrušeny lístky na potraviny, které platily od r. 1940. V obci byla započata výstavba chodníků. 16.5. byl opět předsedou MNV zvolen Fr. Spálenský. Opravena budova staré školy a v ní vybudováno zdravotní středisko.
1958 - V květnu začal jezdit po přehradě vyhlídkový motorový člun řízený Jiřím Nepovímem. Na náměstí v Seči byla postavena nová benzinová čerpací stanice a zároveň byla zrušena stará pumpa u radnice.
1959 - Začal poprvé vycházet místní časopis OHEB, kterého vyšlo 10 čísel.
1960 - Dochází ke sloučení obcí Seč, Proseč, Prosíčka, Přemilov a Ústupky. Pozemky přejímá hospodářství Seč. 1.9. byly poprvé pro školní děti rozdány učebnice zdarma.
1963 - Ve volbách do MNV byl zvolen předsedou Alois Holub. Dokončena výstavba Motelu u hráze.
1964 - Na rohu náměstí proti Českému nábytku byla pro cestující postavena nová autobusová čekárna.
1965 - Opraven kostel sv. Štěpána na místním hřbitově. Dokončena výstavba úpravny pitné vody Na Plajchu a vodojemu v Seči.
1966 - Vybudován hlavní vodovodní řád v Seči a část vedlejších rozvodů.
1967 - 1.8. zvolen v obecních volbách předsedou MNV Rudolf Petrus.
1968 - Dokončena stavba kulturního domu v Seči. Zahájen provoz v nově vybudovaném kempu u přehrady. Provedena demolice domu, bývalého hostince U Zlatého lva a okolních domů.
1971 - Provedena rekonstrukce bývalého zámku a přestavba na sídlo MNV. Na místě ČSPT byl v Seči zřízen Institut pionýrské organizace ÚV SSM. Dobudován a předán veřejnosti Kulturní dům v Seči.
1972 - Dokončena výstavba požární zbrojnice pro dobrovolné hasiče v Seči.
1973 - Dokončena první část vodovodu na Hoješín. 23.11. dokončeno a dáno do provozu prodejní středisko Jednoty s hotelem Oheb. 1.9. zahájena výuka v nově vystavěné střední pedagogické škole v Seči. Shořela stodola ve dvoře i s hasičským autem a prozatímním skladem Jednoty.
1974 - Položen kobercový povrch průjezdní komunikace v obci. Došlo ke sloučení obcí Seč a Kraskov.
1975 - Dokončena výstavba a zahájen provoz mateřské školy.
1976 - Provedeno sloučení obcí Seč, Žd´árec, Horní a Dolní Počátky. V obecních volbách byl zvolen předsedou MNV František Spálenský.
1978 - Pod Sečí byla vybudována čistička odpadních vod a zahájen její provoz.
1980 - 1.10. měla Seč 1558 obyvatel, z toho 756 mužů a 802 žen.
1981 - 6.6. byl předsedou MNV zvolen Jaroslav Vařečka. Místo ÚV SSM zahájila svoji činnost ÚPŠ SSM. Dostavěny garáže DOS MNV a ubytovny pro řidiče ČSAD.
1982 - Dokončení kanalizace po celé obci. Provedena oprava hřbitovní zdi a asfaltová úprava ploch okolo DOS.
1983 - Rekonstrukce parku na náměstí. 18. 11. provedena demolice starých stájí u zámku. 1.9. začaly děti z 6. až 8. ročníku chodit do školy v Bojanově.
1984 - Ukončení klempířských oprav na kostele sv. Vavřince.
1985 - 1.1. je Seči udělen statut střediskové obce se zvýšenou pravomocí.
1986 - 24.5. byl předsedou MNV zvolen Josef Veselý. Vybudováno nové sociální zařízení v autokempu Seč.
1988 - Vybudována nová pošta, dále autobusová čekárna s veřejným sociálním zařízením a prodejní stánek.
1988 - 1.1. došlo ke sloučení obcí Seč a Hoješín. 12. 6. byl dán do provozu Dům služeb. Provoz zde zahájilo holičství a kadeřnictví, sběrna prádla a elektrospotřebičů a spořitelna. 7.12. založeno Občanské fórum.
1990 - 1.6. dána do provozu nová benzínová čerpací stanice na okraji Seče. V dubnu se začala provádět generální oprava silnice ze Seče na přehradní hráz a zároveň byl vedle silnice vybudován chodník. 1.9. začali žáci 6. až 8. ročníku opět chodit do školy v Seči. Starostou byl zvolen ing. Libor Hančar z Počátek.
1991 - 3.3. provedeno sčítání lidu. Seč jako středisková obec měla 1778 obyvatel.
1993 - 1.9. ukončen provoz kina pro velmi malou účast na představeních. 1.9. otevřena soukromá lékárna. 11.10. zahájeny práce na položení nové zámkové dlažby na sečské chodníky.
1994 - Provedena nová elektroinstalace v kostele sv. Vavřince. 1.8. podal demisi starosta obce Seč Libor Hančar. 19.11. se konaly volby do obecních orgánů. 2.12. byl zvolen starostou Lubor Schmitt.
1995 - 1.3. bylo zrušeno obvodní oddělení policie v Seči a přemístěno do Třemošnice. 15.4. zemřela nejstarší občanka Seče a celého chrudimského okresu Anna Kudláčková ve věku 105 let. V říjnu byla započata oprava celé střechy kostela sv. Vavřince. Zaveden po celé Seči plyn.
1996 - 1.7. byla zprovozněna požární stanice pro profesionální záchranný hasičský sbor a to v nové budově postavené při silnici směrem na Hoješín. V listopadu se začala provádět generální oprava veřejné kanalizace.
1997 - Vybudováno parkoviště U Motelu. Plynofikace obce Kraskov a Základní školy v Seči. Rekonstrukce elektrické sítě Seč - Spořilov.
1998 - Protiradonová opatření na Základní škole v Seči a v obci Prosíčka. Přestavba bývalé fary v Seči. Starostou zvolen p. ing. Jiří Nezval.
1999 - Nově vybudovaný chodník v Seči - v Podměstí. Přestavba fary na byty.
2000 - Oprava chodníku k ZŠ Seč. Nákup bývalého Domu služeb. Provedena rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Hoješín. Na kostele sv. Vavřince provedena rekonstrukce věžních hodin. Otevřen sběrný dvůr při VHČ Seč.
2001 - Provedena rekonstrukce kanalizace v ul. Chrudimská a zároveň položen nový chodník. Veřejné osvětlení u ZŠ Seč.
2002 - Rekonstrukce vodovodu v obci Prosíčka. Oprava budovy požární zborojnice v obci Hoješín. Starostou obce zvolen p. Lubor Schmitt.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.obec-sec.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 127, 29.11.2004 v 14:49 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
1 PRAHA
2 STŘEDNÍ ČECHY - ZÁPAD
3 STŘEDNÍ ČECHY-JIHOVÝCHOD
4 STŘEDNÍ ČECHY - SV - POLABÍ
5 JIŽNÍ ČECHY
6 ŠUMAVA - VÝCHOD
7 CHODSKO
8 PLZEŇSKO
9 TACHOVSKO - STŘÍBRSKO
10 ZÁPADOČESKÝ LÁZEŇSKÝ TR
11 KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
12 KRUŠNÉ HORY
13 ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ-ŽATECKO
14 DĚČÍNSKO A LUŽICKÉ HORY
15 MÁCHŮV KRAJ
16 LUŽICKÉ HORY A JEŠTĚD
17 FRÝDLANTSKO
18 JIZERSKÉ HORY
19 ČESKÝ RÁJ
20 KRKONOŠE - ZÁPAD
21 KRKONOŠE - STŘED
22 KRKONOŠE - VÝCHOD
23 PODZVIČÍNSKO
24 KLADSKÉ POMEZÍ
25 HRADECKO
26 ORLICKÉ HORY A PODORLICKO
27 PARDUBICKO
28 CHRUDIMSKO - HLINECKO
29 SVITAVSKO
30 VYSOČINA
31 MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ
32 BRNO A OKOLÍ
33 PODYJÍ
34 LEDNICKO - VALTICKÝ AREÁL
35 SLOVÁCKO
36 STŘEDNÍ MORAVA - HANÁ
37 ZLÍNSKO
38 BESKYDY A VALAŠSKO
39 OBLAST OSTRAVSKO
40 OBLAST POODŘÍ
41 OPAVSKÉ SLEZSKO
42 TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO
43 OBLAST JESENÍKY